วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3 - 4


การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  3
การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  ได้ดำเนินงานดังนี้
งานชิ้นที่  การประเมินตนเองโดยการสังเกตว่ามีความเข้าใจขอบข่ายงานในหน้าที่ครูมากขึ้น  สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
งานชิ้นที่  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จะพบนักเรียนในทุกเช้าหลังจากเลิกแถวและจะคอยติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเลี่ยงอยู่เสมอ
งานชิ้นที่  โครงการส่งเสริมวิชาการ  ได้จัดทำโครงการคลินิกคณิตศาสตร์จึงได้เขียนโครงการเรียบร้อยและอยู่ในช่วงการดำเนินโครงการ
งานชิ้นที่  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  อยู่ในช่วงของการเขียนโครงการ
งานชิ้นที่  โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  ได้ดำเนินการในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
งานชิ้นที่  งานประกอบการจัดการเรียนรู้  ได้เตรียมการสอนในแต่ละคาบและมีการจัดทำแผนการสอนพร้อมกับเตรียมสื่อการสอน
งานชิ้นที่  ได้มีการบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน

 การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  4
การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  ได้ดำเนินงานดังนี้
งานชิ้นที่  การประเมินตนเองโดยการสังเกตว่ามีความรับผิดชอบและมีวินัยต่อตนเองมากขึ้น  รวมทั้งเข้าใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูมากขึ้น
 งานชิ้นที่  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จะพบนักเรียนในทุกเช้าหลังจากเลิกแถวและจะคอยติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเลี่ยง  พร้อมกับอบรมนักเรียนในเรื่องของการเรียน
งานชิ้นที่  โครงการส่งเสริมวิชาการ  ได้จัดทำโครงการคลินิกคณิตศาสตร์จึงได้เขียนโครงการเรียบร้อยและอยู่ในช่วงการดำเนินโครงการ
งานชิ้นที่  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  อยู่ในช่วงของการเขียนโครงการ
งานชิ้นที่  โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  ได้ดำเนินการในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
งานชิ้นที่  งานประกอบการจัดการเรียนรู้  ได้เตรียมการสอนในแต่ละคาบและมีการจัดทำแผนการสอนพร้อมกับเตรียมสื่อการสอน
งานชิ้นที่  ได้มีการบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่  3
                วันที่  12  พฤศจิกายน  2555  ยืนเวรรับนักเรียนที่หน้าประตูตอนเช้า  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  เข้าพบนักเรียนตามตารางสอน
                วันที่  13  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด  ให้นักเรียนสอบท่องสูตรคูณ
                วันที่  14  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ  ศึกษาแบบฟอร์มการเขียนโครงการจากครูพี่เลี้ยง
                วันที่  15  พฤศจิกายน  2555  ยืนเวรรับนักเรียนตอนเช้า  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดบอร์ด  เข้าอบรมการติดตั้งและการใช้โปรแกรมSDQ
วันที่  16  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  สอนซ่อมเสริมนักเรียนและทบทวนเนื้อหาก่อนสอบย่อย  ออกข้อสอบย่อยเรื่องการบวกและการลบทศนิยม  คีย์ข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษาลงในโปรแกรมSDQ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1 - 2


สัปดาห์ที่  1
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  ให้นักเรียนเลือกวิชาสาระเพิ่มที่หอประชุมควนกรด  และให้นักเรียนที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน  ควบคุมนักเรียนที่ปรึกษาทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  พบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  แจกหนังสือหนังเรียน

สัปดาห์ที่  2
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เขียนรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ลงในสมุด  ปพ. ศึกษาภาระงานทั้ง  ชิ้นอย่างละเอียด  ทำแผนการปฏิบัติงาน  ยืนเวรรับนักเรียนที่หน้าประตูตอนเช้า
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เขียนข้อมูลส่วนตัวลงในคู่มือการปฏิบัติงาน  พบนักเรียนที่ปรึกษา  เขียนประวัติโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  และแผนผังโรงเรียน 
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดบอร์ดหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เข้าสอนแทนคุณครูพี่เลี้ยง  เตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดบอร์ด  ปรึกษาคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องโครงการส่งเสริมวิชาการ  ทำแบบประเมินตนเองก่อนการปฏิบัติงาน

ตารางสอน

        เวลา
วัน
08.30 –
09.20
09.20 –
10.10
10.20 –
11.10
11.10 –
12.00
12.00 –
13.00
13.00 –
13.50
13.50 –
14.40
14.40 –
13.30

จันทร์
23102
3/7
325

23102
3/4
323
23102
3/2
323

อังคาร
23102
3/2
323

23102
3/4
323


พุธ


23102
3/7
325


23102
3/2
323


ลูกเสือ

พฤหัสบดี


23102
3/4
323


23102
3/7
325ศุกร์


ชุมนุม

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 12

การปฏิบัติงาน
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
- การดำเนินการโครงการค่ายคณิตศาสตร์
- การจัดการเรียนการสอน
ปัญหา
- การดำเนินโครงการค่ายคณิตศาสตร์
การแก้ไข
- ปรึกษาจากอาจารย์พี่เลี้ยง

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  10
ในสัปดาห์นี้ได้มีการปฏิบัติงานดังนี้
1.             สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
2.             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยู่ในขั้นของการดูแล  ใส่ปุ๋ย  และกำจัดวัชพืช
3.             จัดทำวิจัยหน้าเดียว เรื่อง
4.             บันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนในแต่วัน
5.             ด้านงานอื่นๆ  เป็นคณะกรรมการคุมสอบในวันที่  16 – 19  กรกฎาคม  2555  ตรวจข้อสอบกลางภาค 
ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  9
ในสัปดาห์นี้ได้มีการปฏิบัติงานดังนี้
1.             สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
2.             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยู่ในขั้นของการดูแล
3.             สรุปโครงการส่งเสริมวิชาการ ค่าย GSP  เป็นรูปเล่มส่งผู้อำนวยการโรงเรียน
4.             จัดทำวิจัยหน้าเดียว เรื่อง
5.             บันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนในแต่วัน
6.             ด้านงานอื่นๆ  พิมพ์ข้อสอบวัดผลกลางภาค  สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  เข้าอบรมการเขียนแผนของโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8
ในสัปดาห์นี้ได้มีการปฏิบัติงานดังนี้
1.             สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
2.             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยู่ในขั้นของการดูแล
3.             สรุปโครงการส่งเสริมวิชาการ ค่าย GSP
4.             จัดทำวิจัยหน้าเดียว 1 เรื่อง
5.             บันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนในแต่วัน
6.             ด้านงานอื่นๆ วิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้ครั้งที่ 1  ซ้อมใหญ่การแข่งขันกีฬาสี  แข่งขันกีฬาสีภายใน และจัดทำป้ายนิเทศสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์