วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  15
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้ามีการตักบาตร  กิจกรรม  ณ  หอประชุมควนกรด  มีการทอดกฐิน  มอบรางวัลแด่คณะครูอาจารย์  ส่วนในช่วงค่ำมีการแสดงของนักเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เคียงทั้ง  มีประกวดร้องเพลงของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  หลังจากนั้นก็มีรำวงย้อนยุค  และมีการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ปัญหาและอุปสรรค  :  การดำเนินกิจกรรมต่างไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน 
สิ่งที่ได้รับ  การทำงานในแต่ละหน้าที่ล้วนมีความสำคัญแตกต่างกันไป

เข้าค่ายลูกเสืองานวันสถาปนาโรงเรียน
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  14
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการสอบถามข้อมูลในกลุ่มที่สนใจ   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  เตรียมงานสถาปนาโรงเรียน  จัดทำพุ่มกฐินร่วมกับนักเรียนที่ปรึกษา
ปัญหาและอุปสรรค  :  การจัดทำพุ่มกฐิน  เนื่องจากไม่เคยลงมือทำมาก่อน
สิ่งที่ได้รับ  :  การเตรียมตัวในงานสถาปนาโรงเรียน  การจัดทำพุ่มกฐิน

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

การผลิตสื่อ


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  13
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  เตรียมเนื้อหาสำหรับการทำวิจัย   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  เตรียมออกข้อสอบรายจุดประสงค์
ปัญหาและอุปสรรค  :  การหาเนื้อหาสำหรับการทำวิจัย
สิ่งที่ได้รับ  :  ความอดทนต่อการทำงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  12
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  ผลิตสื่อการสอน
 ปัญหาและอุปสรรค  :  นักเรียนที่ทำโครงงานจะไม่เข้าใจรูปแบบของการนำเสนอผลงาน
สิ่งที่ได้รับ  :  การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเมื่อนำไปใช้ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น