งานชิ้นที่ 2


งานชิ้นที่  2
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาระเบียนสะสมหรือสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล     (ปพ. 6 )  นั้น  ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)  มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนักเรียน  ผู้ปกครองของนักเรียน  น้ำหนักและส่วนสูงของผู้เรียนซึ่งจะมีตั้งแต่ชั้น     ม.1 – ม.มีระดับผลการเรียนของนักเรียน  ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผลงานดีเด่นหรือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ  และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  สรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้นที่ และตัดสินผลการผ่านช่วงชั้น        ผลการประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับชาติ  ซึ่งในการจัดทำ ปพ. นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้านจนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นบุคคล ที่บรรลุตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด
ในการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น  คุณครูจะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลำเนาของนักเรียน  ลักษณะที่อยู่อาศัย  บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่  สถานภาพของบิดาและมารดา  รายได้ของบิดาและมารดา  ลักษณะการดำรงชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่บ้านบรรยากาศในครอบครัว  สภาพบ้านของนักเรียน  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม  Home  room  เป็นประจำทุกวันหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จทุกตอนเช้า  และตอนเย็นหลังเลิกเรียน  ซึ่งมีการเช็คชื่อนักเรียนที่มาเรียน  และมีการพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องความประพฤติ  การเรียนของนักเรียนและเรื่องอื่นๆ ที่คุณครูที่ปรึกษาต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบ
ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านของนักเรียน  และจากการจัดกิจกรรม  Home  room  จะนำมาคัดกรองนักเรียนว่า  นักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มช่วยเหลือในด้านการเรียน  ความสามารถพิเศษ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตและพฤติกรรม  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการคุ้มครองนักเรียนและด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั่นเอ' 

การจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
                กิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเริ่มที่เวลา 08 : 00  -  08 : 30  น.  โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
-       เคารพธงชาติ  โดยจะมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติและนักเรียนจะร้องเพลงพร้อมกัน


-       สวดมนต์ ไหว้พระ  มีผู้นำนำสวดมนต์ไหว้พระและนักเรียนทั้งหมดกล่าวตาม


-       ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน  โดยจะมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติและนักเรียนจะร้องเพลงพร้อมกัน


-       กล่าวคำปฎิญาณ  มีผู้นำนำกล่าวคำปฏิญาณ   โดยมีคำปฎิญาณ  ดังนี้
ลูกแสด-ดำ  ขอปฎิญาณว่า
ข้อ  จะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
ข้อ  จะยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
ข้อ  จะเป็นคนดีมีระเบียบวินัย  และเคารพตามกฎกติกาของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ข้อ  จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
-     อาจารย์พูดคุยหน้าเสาธง  อาจารย์เวรประจำวันมาพบกับนักเรียนหน้าเสาธงเพื่อแจ้งข่าวสารให้กับนักเรียน


-       พบอาจารย์ที่ปรึกษา  หลังจากที่พบกับครูเวรประจำวันเรียบร้อยแล้ว  นักเรียนแต่ละห้องก็จะไปพบกับครูที่ปรึกษาในคาบ Home  room  ก่อนเข้าเรียนในคาบที่ เพื่อเตรียมความสะอาดและเรียบร้อยของนักเรียนและพูดคุยในเรื่องการเรียน  ดูแลความประพฤติของนักเรียน  ติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

 3. รายละเอียดการจัดทำระเบียนสะสม
จากการศึกษาระเบียนสะสมหรือสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล     (ปพ. 6 )  นั้น  ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)  มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนักเรียน  ผู้ปกครองของนักเรียน  น้ำหนักและส่วนสูงของผู้เรียนซึ่งจะมีตั้งแต่ชั้น     ม.1 – ม.มีระดับผลการเรียนของนักเรียน  ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผลงานดีเด่นหรือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ  และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  สรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้นที่ และตัดสินผลการผ่านช่วงชั้น        ผลการประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับชาติ  ซึ่งในการจัดทำ ปพ. นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้านจนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นบุคคล ที่บรรลุตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด      

4. การจัดกิจกรรม  Home  room
การจัดกิจกรรม  Home  room  เป็นประจำทุกวันหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จทุกตอนเช้า  และตอนเย็นหลังเลิกเรียน  ซึ่งมีการเช็คชื่อนักเรียนที่มาเรียน  และมีการพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องความประพฤติ  การเรียนของนักเรียนและเรื่องอื่นๆ ที่คุณครูที่ปรึกษาต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบ
จากการจัดกิจกรรม  Home  room  จะนำมาคัดกรองนักเรียนว่า  นักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มช่วยเหลือในด้านการเรียน  ความสามารถพิเศษ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตและพฤติกรรม  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการคุ้มครองนักเรียนและด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั่นเอง

                                                            แบบบันทึกการจัดกิจกรรม  Home  room

วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม / /เรื่อง
ที่ให้คำปรึกษา / ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
16 / 11 / 54
- การปฏิบัติตามระเบียบวินัย
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่หนีเรียน

ทราบ

17 / 11 / 54
- การสอบแก้ตัวของนักเรียน

ทราบ

18 / 11 / 54
- การแต่งกายของนักเรียน
- เงินทุนปัจจัยพื้นฐาน

ทราบ

22 / 11 / 54
- การสวมหมวกกันน็อต
- รองเท้าผิดระเบียบ

ทราบ

23 / 11 / 54
- ความรับผิดชอบในการทำงาน
- การมาโรงเรียนสาย

ทราบ

24 / 11 /54
- การทำความสะอาดห้องเรียน
- ความสนใจในการเรียน

ทราบ

25 / 11 / 54
- การแต่งกายผิดระเบียบ
- การเข้าห้องเรียนสาย

ทราบ

28 / 11 / 54
- การทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ทราบวัน  เดือน  ปี
กิจกรรม / /เรื่อง
ที่ให้คำปรึกษา / ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
29 / 11 / 54
- การใส่ชุดพละ
- การทำเวรประจำวัน

ทราบ

30 / 11 / 54
- การใช้โรงรถ
- การเตรียมพร้อมในการตรวจเครื่องแต่งกายในวันพรุ่งนี้

ทราบ

1 / 12 / 54
- การตรวจเครื่องแต่งกาย  เล็บ  และทรงผม

ทราบ

2 / 12 /54
- การทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ

ทราบ


5. การส่งเสริม / ช่วยเหลือนักเรียน
                การจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น  คุณครูจะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลำเนาของนักเรียน  ลักษณะที่อยู่อาศัย  บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่  สถานภาพของบิดาและมารดา  รายได้ของบิดาและมารดา  ลักษณะการดำรงชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่บ้านบรรยากาศในครอบครัว  สภาพบ้านของนักเรียน
ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านของจะนำมาคัดกรองนักเรียนว่า  นักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติ    กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มช่วยเหลือในด้านการเรียน  ความสามารถพิเศษ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตและพฤติกรรม  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการคุ้มครองนักเรียนและด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั่นเอง
                นอกจากการเยี่ยมบ้านแล้วยังมีการเช็คชื่อทุกครั้งตอนเข้าแถวตอนเช้าและเข้าแถวตอนเย็น

                                     แบบบันทึกการสำรวจการเข้าแถวตอนเช้า ตอนเย็น  กิจกรรมหน้าเสาธง
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .........................................
                                    สัปดาห์ที่ .................เดือน ........................................... พ.ศ. .....................................


เลขที่

ชื่อ - สกุล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
...../..../....
...../..../....
...../..../....
...../..../....
...../..../....
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น
เช้า
เย็นข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2

วันที่ออกเยี่ยมบ้าน....................................................................เวลา....................................................
ชื่อ สกุล (นักเรียน).....................................................................ชั้น  ม. ........./............เลขที่............
บ้านเลขที่..............หมู่..........ถนน.......................ตำบล........................อำเภอ.....................................
จังหวัด...................................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก....................................
เกิดวันที่..........เดือน......................พ.ศ. .........................หมู่โลหิต......................................................
ชื่อ สกุล (บิดา)............................................อายุ.....ปี  อาชีพ.......................เบอร์โทรศัพท์...............
ชื่อ สกุล (มารดา)........................................อายุ.....ปี  อาชีพ.......................เบอร์โทรศัพท์...............

๑. ด้านที่อยู่อาศัยและปัจจัยทางกายภาพ
      อยู่อาศัยกับบิดามารดา                                  อยู่กับบุคคลอื่น  ชื่อ สกุล .............................................
เกี่ยวข้องเป็น................................................                        อยู่หอพักชื่อ ......................................................
สถานภาพของครอบครัว                      พ่อแม่อยู่ด้วยกัน           พ่อแม่หย่าร้าง            พ่อแม่แยกกันอยู่
จำนวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน........................คน       นักเรียนเป็นบุตรคนที่ ....................................
ลักษณะสภาพบ้าน                                                        แข็งแรงปลอดภัย                  ไม่แข็งแรง
ความเป็นสัดส่วนในการนอนของนักเรียน             มีห้องนอนของตนเอง          นอนรวมกันกับพ่อแม่
สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชน                      ปลอดภัย                               ไม่ค่อยปลอดภัย
สภาพความเป็นอยู่                                                         ลำบาก                                   สุขสบาย

๒. ด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่บ้าน
                ก. ในวันที่เรียนหนังสือ
         การเล่นกีฬา                                                            คุยโทรศัพท์
         ดูโทรทัศน์                                                               คุยกับพ่อแม่
         เล่นเกมคอมพิวเตอร์                                              เล่นอินเทอร์เน็ต
         อ่านหนังสือเรียน                                                  ช่วยงานบ้าน
         อ่านหนังสืออ่านเล่น                                             ทำการบ้าน
         เรียนพิเศษ                                                               อยู่บ้านเพื่อน
ข. ในวันหยุด
         เที่ยวกับพ่อแม่                                                    ไปวัดทำบุญ
         เที่ยวกลางคืน                                                      ไปห้างสรรพสินค้า
         ดูหนัง                                                                    ช้อปปิ้ง
         ช่วยงานบ้าน                                                        ทำงานพิเศษหารายได้
          อื่นๆ คือ .................................................................................................................................

๓. สภาพการเลี้ยงดู
         พ่อแม่เลี้ยงดูเอง                                                           มีผู้ปกครองดูแล
         ดูแลอย่างเข้มงวด                                                         เลี้ยงดูโดยมีการใช้ความรุนแรง
         เลี้ยงดูแบบมีเหตุผล                                                      เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย
         มีการดูแลสุขภาพร่างกายของบุตร

๔. ด้านบรรยากาศและความสัมพันธ์ในครอบครัว
         ทุกคนในครอบครัวรักกันดี                                     แต่ละคนห่างเหินกัน
         ทุกคนมีความใกล้ชิดกัน                                            พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้มากนัก
         มีความอบอุ่นในครอบครัว                                        รู้สึกถูกทอดทิ้ง / ละเลย
         พ่อแม่ให้เวลาเต็มที่

๕. ด้านเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัว
อาชีพของบิดา..................................................รายได้ต่อเดือน..............................................บาท
อาชีพของมารดา.............................................. รายได้ต่อเดือน..............................................บาท
อาชีพของผู้ปกครอง.........................................รายได้ต่อเดือน..............................................บาท
สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน                     มีพร้อม               มีปานกลาง             ขาดแคลน

๖. การเดินทางไปโรงเรียน
ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนประมาณ...................กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ.............นาที
ปกติเดินทางมาโรงเรียนโดย                    ผู้ปกครองขับรถยนต์มาส่ง                    ขี่รถจักรยายยนต์มาเอง
                                                                      ผู้ปกครองขับรถจักรยานยนต์มาส่ง          มารถรับจ้าง
                                                                      อื่นๆ คือ.....................................................................................
  
๗. นักเรียนชอบทำกิจกรรมใดต่อไปนี้
         ชอบรับประทานอาหาร  ประเภท  Junk  food  หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์
         สูบบุหรี่                                                   ดื่มสุรา
         มาเรียนสม่ำเสมอตรงเวลา                           โดดเรียน                            มาสาย
          มีเพื่อนสนิทในโรงเรียนนี้คือ      1. …………………………..  ชั้น.................................
2.…………………………..  ชั้น.................................
                                                                     3. …………………………..  ชั้น.................................

๘. นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นคนอย่างไร
         มีความรับผิดชอบ                                มีความพยายามทุ่มเท                มีความพากเพียรอุตสาหะ
         มีความใส่ใจเอื้ออาทรผู้อื่น                     สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า               มีเป้าหมายชีวิต
         มีความรักและเห็นคุณค่าในตน                               มีความภาคภูมิใจ
         สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี                              มีความั่นใจในตนเอง

แผนผังบ้าน
 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555
งานชิ้นที่  2
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาระเบียนสะสมหรือสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล     (ปพ. 6 )  นั้น  ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)  มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนักเรียน  ผู้ปกครองของนักเรียน  น้ำหนักและส่วนสูงของผู้เรียนซึ่งจะมีตั้งแต่ชั้น     ม.1 – ม.มีระดับผลการเรียนของนักเรียน  ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผลงานดีเด่นหรือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ  และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  สรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้นที่ และตัดสินผลการผ่านช่วงชั้น        ผลการประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับชาติ  ซึ่งในการจัดทำ ปพ. นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้านจนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นบุคคล ที่บรรลุตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด
ในการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น  คุณครูจะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลำเนาของนักเรียน  ลักษณะที่อยู่อาศัย  บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่  สถานภาพของบิดาและมารดา  รายได้ของบิดาและมารดา  ลักษณะการดำรงชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่บ้านบรรยากาศในครอบครัว  สภาพบ้านของนักเรียน  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม  Home  room  เป็นประจำทุกวันหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จทุกตอนเช้า  และตอนเย็นหลังเลิกเรียน  ซึ่งมีการเช็คชื่อนักเรียนที่มาเรียน  และมีการพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องความประพฤติ  การเรียนของนักเรียนและเรื่องอื่นๆ ที่คุณครูที่ปรึกษาต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบ
ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านของนักเรียน  และจากการจัดกิจกรรม  Home  room  จะนำมาคัดกรองนักเรียนว่า  นักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มช่วยเหลือในด้านการเรียน  ความสามารถพิเศษ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตและพฤติกรรม  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการคุ้มครองนักเรียนและด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั่นเอง
การจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
                กิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเริ่มที่เวลา 08 : 00  -  08 : 30  น.  โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
-       เคารพธงชาติ  


 -       สวดมนต์ ไหว้พระ  มีผู้นำนำสวดมนต์ไหว้พระและนักเรียนทั้งหมดกล่าวตา, 
-       ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน 
                -       กล่าวคำปฎิญาณ  มีผู้นำนำกล่าวคำปฏิญาณ   โดยมีคำปฎิญาณ  ดังนี้
ลูกแสด-ดำ  ขอปฎิญาณว่า
ข้อ  จะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
ข้อ  จะยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
ข้อ  จะเป็นคนดีมีระเบียบวินัย  และเคารพตามกฎกติกาของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ข้อ  จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด


 -       อาจารย์พูดคุยหน้าเสาธง  อาจารย์เวรประจำวันมาพบกับนักเรียนหน้าเสาธงเพื่อแจ้งข่าวสารให้กับนักเรียน-       พบอาจารย์ที่ปรึกษา  หลังจากที่พบกับครูเวรประจำวันเรียบร้อยแล้ว  นักเรียนแต่ละห้องก็จะไปพบกับครูที่ปรึกษาในคาบ Home  room  ก่อนเข้าเรียนในคาบที่ เพื่อเตรียมความสะอาดและเรียบร้อยของนักเรียนและพูดคุยในเรื่องการเรียน  ดูแลความประพฤติของนักเรียน  ติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง


3. รายละเอียดการจัดทำระเบียนสะสม
จากการศึกษาระเบียนสะสมหรือสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล     (ปพ. 6 )  นั้น  ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)  มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนักเรียน  ผู้ปกครองของนักเรียน  น้ำหนักและส่วนสูงของผู้เรียนซึ่งจะมีตั้งแต่ชั้น     ม.1 – ม.มีระดับผลการเรียนของนักเรียน  ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผลงานดีเด่นหรือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ  และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  สรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้นที่ และตัดสินผลการผ่านช่วงชั้น        ผลการประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับชาติ  ซึ่งในการจัดทำ ปพ. นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้านจนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นบุคคล ที่บรรลุตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด
4. การจัดกิจกรรม  Home  room
การจัดกิจกรรม  Home  room  เป็นประจำทุกวันหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จทุกตอนเช้า  และตอนเย็นหลังเลิกเรียน  ซึ่งมีการเช็คชื่อนักเรียนที่มาเรียน  และมีการพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องความประพฤติ  การเรียนของนักเรียนและเรื่องอื่นๆ ที่คุณครูที่ปรึกษาต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบ
จากการจัดกิจกรรม  Home  room  จะนำมาคัดกรองนักเรียนว่า  นักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มช่วยเหลือในด้านการเรียน  ความสามารถพิเศษ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตและพฤติกรรม  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการคุ้มครองนักเรียนและด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั่นเอง
  
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม  Home  room

วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม / /เรื่อง
ที่ให้คำปรึกษา / ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
16 / 11 / 55
-ประกาศรายชื่อนักเรียนที่หนีเรียน

ทราบ

17 / 11 / 55
- การสอบแก้ตัวของนักเรียน

ทราบ

18 / 11 / 55
-การทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ

ทราบ

22 / 11 / 55
- การสวมหมวกกันน็อต
- รองเท้าผิดระเบียบ

ทราบ

23 / 11 / 55
- ความรับผิดชอบในการทำงาน
- การมาโรงเรียนสาย

ทราบ

24 / 11 /55
- การทำความสะอาดห้องเรียน

ทราบ

25 / 11 / 55
- การแต่งกายผิดระเบียบ
- การเข้าห้องเรียนสาย

ทราบ

28 / 11 / 55
- การทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ทราบ

วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม / /เรื่อง
ที่ให้คำปรึกษา / ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
29 / 11 / 55
- การใส่ชุดพละ
- การทำเวรประจำวัน

ทราบ

30 / 11 / 55
- การใช้โรงรถ
- การเตรียมพร้อมในการตรวจเครื่องแต่งกายในวันพรุ่งนี้

ทราบ

1 / 12 / 55
- การตรวจเครื่องแต่งกาย  เล็บ  และทรงผม

ทราบ

2 / 12 /55
- การเตรียมตัวสอบกลางภาค

ทราบ


5. การส่งเสริม / ช่วยเหลือนักเรียน
                การจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น  คุณครูจะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลำเนาของนักเรียน  ลักษณะที่อยู่อาศัย  บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่  สถานภาพของบิดาและมารดา  รายได้ของบิดาและมารดา  ลักษณะการดำรงชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่บ้านบรรยากาศในครอบครัว  สภาพบ้านของนักเรียน
ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านของจะนำมาคัดกรองนักเรียนว่า  นักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติ    กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มช่วยเหลือในด้านการเรียน  ความสามารถพิเศษ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตและพฤติกรรม  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการคุ้มครองนักเรียนและด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั่นเอง
                นอกจากการเยี่ยมบ้านแล้วยังมีการเช็คชื่อทุกครั้งตอนเข้าแถวตอนเช้าและเข้าแถวตอนเย็น


แบบบันทึกการสำรวจการเข้าแถวตอนเช้า ตอนเย็น  กิจกรรมหน้าเสาธง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .........................................
สัปดาห์ที่ .................เดือน ........................................... พ.ศ. .....................................


เลขที่

ชื่อ - สกุล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
...../..../....
...../..../....
...../..../....
...../..../....
...../..../....
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น

ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2

วันที่ออกเยี่ยมบ้าน....................................................................เวลา....................................................
ชื่อ สกุล (นักเรียน).....................................................................ชั้น  ม. ........./............เลขที่............
บ้านเลขที่..............หมู่..........ถนน.......................ตำบล........................อำเภอ.....................................
จังหวัด...................................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก....................................
เกิดวันที่..........เดือน......................พ.ศ. .........................หมู่โลหิต......................................................
ชื่อ สกุล (บิดา)............................................อายุ.....ปี  อาชีพ.......................เบอร์โทรศัพท์...............
ชื่อ สกุล (มารดา)........................................อายุ.....ปี  อาชีพ.......................เบอร์โทรศัพท์...............

๑. ด้านที่อยู่อาศัยและปัจจัยทางกายภาพ
      อยู่อาศัยกับบิดามารดา                                  อยู่กับบุคคลอื่น  ชื่อ สกุล .............................................
เกี่ยวข้องเป็น................................................                       อยู่หอพักชื่อ ......................................................
สถานภาพของครอบครัว                     พ่อแม่อยู่ด้วยกัน           พ่อแม่หย่าร้าง            พ่อแม่แยกกันอยู่
จำนวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน........................คน       นักเรียนเป็นบุตรคนที่ ....................................
ลักษณะสภาพบ้าน                                                       แข็งแรงปลอดภัย                  ไม่แข็งแรง
ความเป็นสัดส่วนในการนอนของนักเรียน             มีห้องนอนของตนเอง          นอนรวมกันกับพ่อแม่
สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชน                      ปลอดภัย                               ไม่ค่อยปลอดภัย
สภาพความเป็นอยู่                                                           ลำบาก                                   สุขสบาย

๒. ด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่บ้าน
                ก. ในวันที่เรียนหนังสือ
         การเล่นกีฬา                                                                 คุยโทรศัพท์
         ดูโทรทัศน์                                                                    คุยกับพ่อแม่
         เล่นเกมคอมพิวเตอร์                                                   เล่นอินเทอร์เน็ต
         อ่านหนังสือเรียน                                                       ช่วยงานบ้าน
         อ่านหนังสืออ่านเล่น                                                ทำการบ้าน
         เรียนพิเศษ                                                                อยู่บ้านเพื่อน
ข. ในวันหยุด
         เที่ยวกับพ่อแม่                                                        ไปวัดทำบุญ
         เที่ยวกลางคืน                                                         ไปห้างสรรพสินค้า
         ดูหนัง                                                                   ช้อปปิ้ง
         ช่วยงานบ้าน                                                         ทำงานพิเศษหารายได้
          อื่นๆ คือ .................................................................................................................................

๓. สภาพการเลี้ยงดู
         พ่อแม่เลี้ยงดูเอง                                                             มีผู้ปกครองดูแล
         ดูแลอย่างเข้มงวด                                                           เลี้ยงดูโดยมีการใช้ความรุนแรง
         เลี้ยงดูแบบมีเหตุผล                                                       เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย
         มีการดูแลสุขภาพร่างกายของบุตร

๔. ด้านบรรยากาศและความสัมพันธ์ในครอบครัว
         ทุกคนในครอบครัวรักกันดี                              แต่ละคนห่างเหินกัน
         ทุกคนมีความใกล้ชิดกัน                                พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้มากนัก
         มีความอบอุ่นในครอบครัว                            รู้สึกถูกทอดทิ้ง / ละเลย
         พ่อแม่ให้เวลาเต็มที่

๕. ด้านเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัว
อาชีพของบิดา..................................................รายได้ต่อเดือน..............................................บาท
อาชีพของมารดา.............................................. รายได้ต่อเดือน..............................................บาท
อาชีพของผู้ปกครอง.........................................รายได้ต่อเดือน..............................................บาท
สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน                      มีพร้อม               มีปานกลาง             ขาดแคลน

๖. การเดินทางไปโรงเรียน
ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนประมาณ...................กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ.............นาที
ปกติเดินทางมาโรงเรียนโดย                       ผู้ปกครองขับรถยนต์มาส่ง                    ขี่รถจักรยายยนต์มาเอง
                                                                         ผู้ปกครองขับรถจักรยานยนต์มาส่ง          มารถรับจ้าง
                                                                        อื่นๆ คือ.....................................................................................


๗. นักเรียนชอบทำกิจกรรมใดต่อไปนี้
         ชอบรับประทานอาหาร  ประเภท  Junk  food  หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์
         สูบบุหรี่                                                       ดื่มสุรา
         มาเรียนสม่ำเสมอตรงเวลา                          โดดเรียน                            มาสาย
          มีเพื่อนสนิทในโรงเรียนนี้คือ   1. …………………………..  ชั้น.................................
2.…………………………..  ชั้น.................................
                                                                     3. …………………………..  ชั้น.................................

๘. นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นคนอย่างไร
         มีความรับผิดชอบ                                 มีความพยายามทุ่มเท                มีความพากเพียรอุตสาหะ
         มีความใส่ใจเอื้ออาทรผู้อื่น                       สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า               มีเป้าหมายชีวิต
         มีความรักและเห็นคุณค่าในตน                                     มีความภาคภูมิใจ
         สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี                                 มีความั่นใจในตนเอง

แผนผังบ้าน
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น