งานชิ้นที่ 3
โครงการส่งเสริมวิชาการ
เรื่อง อบรมการใช้โปรแกรม GSP”

1. โครงการ ส่งเสริมวิชาการ เรื่อง  “อบรมการใช้โปรแกรม GSP
2. โครงการต่อเนื่อง
3. หลักการและเหตุผล
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคนThe Geometer’s Sketchpad ( GSP ) เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่พัฒนาโดย Key Curriculum Press ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในคณิตศาสตร์ได้หลายวิชา เช่นเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส โปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ( Constructivist Approach ) และเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( Learner-Centered ) โปรแกรม GSP ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization ) ทักษะในการให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ ( Spatial Reasoning ) ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills ) และทักษะเกี่ยวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์            ( Mathematical Model ) นอกจากนี้ การใช้โปรแกรมGSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์และทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอันได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์และด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมการใช้โปรแกรม GSP  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  ให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และนักเรียนชั้น  ม. 2 ,  ม. และ  ม. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ
                1. เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำโปรแกรม GSP ไปใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้สอนและนักเรียนใช้โปรแกรม GSP พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้ตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานการเรียนรู้
3. เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้

5. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย  60  คน
ด้านคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์และใช้ประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดี
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

6. ระยะเวลาดำเนินการ
                วันที่  30   มิถุนายน  2555  
               
7.วิธีการดำเนินโครงการ
โครงการส่งเสริมวิชาการ  เรื่อง อบรมการใช้โปรแกรม  GSP”  มีวิธีการดำเนินโครงการดังนี้
ขั้นเตรียม
                1. จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานโครงการฯ
                2. ติดต่อสถานที่ในการจัดโครงการฯ
ขั้นดำเนินโครงการ
1.  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
                2.  จัดทำเอกสารดำเนินโครงการ
3. ดำเนินการอบรม
ขั้นสรุปผล
                1.  ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม
                2.  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
                3.  สรุปผลการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
                นางสาวสุนันทา  ศรีทอง
                นางสาวปิยวรรณ  ทองจีน
                นางสาวสุดารัตน์  รัตนบุรี
               
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำโปรแกรม GSP ไปใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้สอนและนักเรียนใช้โปรแกรม GSP พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้ตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานการเรียนรู้
3. ครูและนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้


 _________________________________________________________________________________________


โครงการ  อบรมการใช้  GSP
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ  บริหารงานทั่วไป
ปีงบประมาณ  2555
                                                                                                             ลงชื่อ                                                     ผู้เสนอโครงการ
                        (นางสาวสุนันทา  ศรีทอง)
                             30  พฤษภาคม  2555

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ/แผนงาน
                1. สอดคล้องกับจุดเน้นของ ผอ. ข้อที่ 1
                2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของบ สพฐ. ที่  1, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15
               

ลงชื่อ........................................
                       (นายเชาว์  สังข์จันทร์)
............/............../...............

ความเห็นผู้อำนวยการ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        อนุมัติ   ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...................................................
                       (นายวิเชียร  วงศ์แก้ว)
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
                                                                                                                                                     ............./............/.......


_________________________________________________________________________________________


รายงานผลการดำเนินโครงการค่ายคณิต  GSPกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


_________________________________________________________________________________________
รายงานผลการดำเนินโครงการค่ายคณิต  GSP


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


 _________________________________________________________________________________________
       

     บันทึกข้อความส่วนราชการ…………………………………………………….
ที่……………………………..  วันที่   ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการโครงการค่ายคณิต (GSP.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

                โครงการค่ายคณิต  (GSP)  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ
1.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม  GSP. ได้
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้เรื่อง GSP. ไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ได้เข้าใจยิ่งขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์

โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาที่มีความสนใจจำนวน  42  คน  แยกเป็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  จำนวน  16  คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  จำนวน  12  คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  จำนวน  14  คน
ครูผู้ควบคุมและนักศึกษาฝึกสอน  จำนวน  คน
โดยจัดอบรมในวันที่  30  มิถุนายน  2555  ตั้งแต่เวลา  08.00 น.  -  16.00 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม  GSP  สร้างสรรค์ชิ้นงาน  ร้อยละ92  การสอบถามความพึงพอใจของผู้รับการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้อบรมต่อการอบรม  โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านพบว่า  ด้านสถานที่  บรรยากาศ  ระยะเวลาในการจัดอบรม  และการบริการด้านต่างๆ   มีความพึงพอใจมากที่สุด  ด้วยค่าเฉลี่ย  4.63   รองมาคือด้าน  การเข้าค่ายโปรแกรม  GSP  ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ด้วยค่าเฉลี่ย  4.60
สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรมครั้งนี้  ประกอบด้วย
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
2. ควรมีการอบรมเป็นระยะๆ ตามเนื้อหาของแต่ละระดับชั้น
สำหรับความต้องการในการอบรมครั้งต่อไป  พบว่า  อยากให้มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม  GSP  อีก  เนื่องจากมีประโยชน์และน่าสนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะนำไปพัฒนา
1. จัดอบรมเป็นระยะๆ ตามเนื้อหาของแต่ละระดับชั้น
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในการใช้โปรแกรม  และนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. จัดนำเอกสาร สำหรับให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตนเอง
4. ให้ความรู้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อการสอน
5. เผยแพร่ผลงานของนักเรียน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ............................................
         (นางผ่องศรี  เหล่าสุทธิวงษ์)


                                                                                                               
ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................
                            (นางอารี  นิยมรส)
         ........../............/............

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................
                           (นายวิเชียร  วงศ์แก้ว)
                                                                                                                                              ........../............/............
______________________________________________________________________ภาคผนวก
-                                             โครงการ
-                                             คำสั่ง
-                                             รายชื่อนักเรียน
-                                             ตารางการเข้าค่าย
-                                             แบประเมินความพึงพอใจ
-                                             ใบขออนุญาต
-                                             เอกสารการประกอบการเข้าค่าย
-                                             ประภาพกิจกรรม
_______________________________________________________________________________


ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (GSP)


รายการประเมินS.D.

ผลการประเมิน
1. สถานที่  บรรยากาศ  ระยะเวลาในการอบรม  และการบริการด้านต่างๆ
4.63
0.49
มากที่สุด

2. ขั้นตอนในการดำเนินการให้ความรู้ในการดำเนินการใช้โปรแกรม  GSP
4.50
0.51
มากที่สุด

3. ความรู้ในการใช้โปรแกรม  GSP  ของนักเรียนหลังเข้าค่ายโปรแกรม  GSP 
4.30
0.53

มาก

4. การใช้โปรแกรม  GSP  เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติ
4.50
0.63

มากที่สุด

5. การใช้โปรแกรม  GSP  ทำให้นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวมยอดได้อย่างถูกต้อง
4.10
0.55

มาก

6. การใช้โปรแกรม  GSP  ช่วยพัฒนาทักษะใช้คอมพิวเตอร์ของข้าพเจ้าได้ดีขึ้น
4.33
0.61

มาก

7. กิจกรรมการใช้โปรแกรม  GSP  ช่วยให้ผู้เรียนเห็นคณิตศาสตร์มีการเคลื่อนไหวและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
4.47
0.63

มาก

8. การใช้โปรแกรม  GSP  ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  มีแนวทางการเรียนที่หลากหลาย
4.50
0.57

มากที่สุด

9. การเข้าค่ายโปรแกรม  GSP  ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
4.60
0.56

มากที่สุด

เฉลี่ย
4.47
0.56
มาก


ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
2. ควรมีการอบรมเป็นระยะๆ ตามเนื้อหาของแต่ละระดับชั้น
3. ต้องการให้มีการจัดโครงการนี้อีก

 _________________________________________________________________________________________
ประมวลภาพกิจกรรม


การลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม


เกริ่นนำถึงความสำคัญของโปรแกรม  GSP

อธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

อธิบายการสร้างโดยใช้โปรแกรม GSP

บรรยากาศของการอบรม
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555 
โครงการส่งเสริมวิชาการ
เรื่อง คลีนิคคณิตศาสตร์

1. โครงการ คลีนิคคณิตศาสตร์
2. โครงการใหม่
3.หลักการและเหตุผล
ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ  มาตรา  22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และมาตรฐาน 24  จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึ่งทางสาระคณิตศาสตร์ดำเนินการสอนเฉพาะในคาบเรียน  บางครั้งนักเรียนมีความแตกต่างกันในแต่ละห้องเรียนไม่สามารถเรียนทันกันได้  หรือนักเรียนบางคนเรียนได้เร็วกว่าเพื่อนจึงจำเป็นต้องใช้เวลานอกเวลาเรียน  จัดให้นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนเอง

4.วัตถุประสงค์ของโครงการ
                1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน
                2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
                3.  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

5. เป้าหมาย
                                                                               5.1  ด้านปริมาณ (ระบุตัวเลข)
                                                                    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  80%
5.2  ด้านคุณภาพ (เขียนเชิงนามธรรม)
                                นักเรียนสามารถเรียนทันเพื่อน  มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ดีขึ้น  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
6.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
                ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
                เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
               
8. วิธีการดำเนินโครงการ

ขั้นเตรียม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1.              ขั้นเตรียม


-  ประชุมคณะ
-  จัดแบ่งเวลาและจัดครูผู้สอน

1 พ.ย. 55
– 15 พ.ย. 55

นางสาวปิยวรรณ  ทองจีน
นางสาวสุนันทา  ศรีทอง
นางสาวสุดารัตน์  รัตนบุรี

2.              ขั้นดำเนินการ


- ดำเนินการสอนในช่วงพักเที่ยงที่ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  และที่ลานคณิตศาสตร์
1 ธ.ค. 55
28 ก.พ.56
นางสาวปิยวรรณ  ทองจีน
นางสาวสุนันทา  ศรีทอง
นางสาวสุดารัตน์  รัตนบุรี

3.              ขั้นประเมินผล


-  แบบสอบถาม
-  แบบสรุปผล
มี.ค.56
นางสาวปิยวรรณ  ทองจีน
นางสาวสุนันทา  ศรีทอง


9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
                นางสาวสุนันทา  ศรีทอง
                นางสาวปิยวรรณ  ทองจีน
                นางสาวสุดารัตน์  รัตนบุรี

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
                2.  นักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตลอดเวลา
                3.  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
                4.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 โครงการ  คลีนิคคณิตศาสตร์
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ  บริหารงานทั่วไป
ปีงบประมาณ  2555

ลงชื่อ                                                     ผู้เสนอโครงการ
        (นางสาวสุนันทา  ศรีทอง)
             1  พฤศจิกายน  2555

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ/แผนงาน
                1. สอดคล้องกับจุดเน้นของ ผอ. ข้อที่ 1 – 5
                2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ที่  3, 4, 5, 6, 15
                3. สอดคล้องกับกรอบโรงเรียนยอดนิยมของ สพฐ. นศ. ที่  8, 12, 13

ลงชื่อ........................................
       (นายพิศิษฐ์  ดำเกลี้ยง)
............/............../...............

ความเห็นผู้อำนวยการ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

อนุมัติ   ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...................................................
   (นายวิเชียร  วงศ์แก้ว)
          ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
............./............/..............

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น