วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3 - 4


การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  3
การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  ได้ดำเนินงานดังนี้
งานชิ้นที่  การประเมินตนเองโดยการสังเกตว่ามีความเข้าใจขอบข่ายงานในหน้าที่ครูมากขึ้น  สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
งานชิ้นที่  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จะพบนักเรียนในทุกเช้าหลังจากเลิกแถวและจะคอยติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเลี่ยงอยู่เสมอ
งานชิ้นที่  โครงการส่งเสริมวิชาการ  ได้จัดทำโครงการคลินิกคณิตศาสตร์จึงได้เขียนโครงการเรียบร้อยและอยู่ในช่วงการดำเนินโครงการ
งานชิ้นที่  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  อยู่ในช่วงของการเขียนโครงการ
งานชิ้นที่  โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  ได้ดำเนินการในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
งานชิ้นที่  งานประกอบการจัดการเรียนรู้  ได้เตรียมการสอนในแต่ละคาบและมีการจัดทำแผนการสอนพร้อมกับเตรียมสื่อการสอน
งานชิ้นที่  ได้มีการบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน

 การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  4
การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  ได้ดำเนินงานดังนี้
งานชิ้นที่  การประเมินตนเองโดยการสังเกตว่ามีความรับผิดชอบและมีวินัยต่อตนเองมากขึ้น  รวมทั้งเข้าใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูมากขึ้น
 งานชิ้นที่  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จะพบนักเรียนในทุกเช้าหลังจากเลิกแถวและจะคอยติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเลี่ยง  พร้อมกับอบรมนักเรียนในเรื่องของการเรียน
งานชิ้นที่  โครงการส่งเสริมวิชาการ  ได้จัดทำโครงการคลินิกคณิตศาสตร์จึงได้เขียนโครงการเรียบร้อยและอยู่ในช่วงการดำเนินโครงการ
งานชิ้นที่  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  อยู่ในช่วงของการเขียนโครงการ
งานชิ้นที่  โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  ได้ดำเนินการในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
งานชิ้นที่  งานประกอบการจัดการเรียนรู้  ได้เตรียมการสอนในแต่ละคาบและมีการจัดทำแผนการสอนพร้อมกับเตรียมสื่อการสอน
งานชิ้นที่  ได้มีการบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน