งานชิ้นที่ 1


งานชิ้นที่  1
การแนะนำตนเอง

ประวัติส่วนตัว
นางสาวสุนันทา  ศรีทอง 
รหัสนักศึกษา  5111103006             หลักสูตรคณิตศาสตร์          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภูมิลำเนา  141  ม.ต.สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250

ประวัติการศึกษา
                ระดับอนุบาล                        จบจากโรงเรียนวัดสวนขัน
                ระดับประถมศึกษา             จบจากโรงเรียนวัดสวนขัน
                ระดับมัธยมศึกษา                จบจากโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
                ระดับอุดมศึกษา                   กำลังศึกษาอยู่หลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บุคลิกภาพ
ลักษณะทั่วไป       รูปร่างค่อนข้างผอม  ผมหยักศก  ผิวสีแทน  เป็นคนร่าเริงแต่บางครั้งก็เป็นคนอารมณ์ร้อนบ้าง  เป็นคนพูดมาก  ชอบเข้าสังคม
คุณลักษณะความเป็นครู   อยากเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กในทุกๆ ด้าน  เช่น  การแต่งกาย  การพูดจา  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความประพฤติ  สิ่งเหล่านี้เด็กๆ จะช่วยพัฒนาเด็กไทยให้เจริญมากขึ้น
ความสามารถพิเศษ           การแสดงนาฎศิลป์
สิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเอง               ด้านอารมณ์  เพราะบางครั้งเรานั้นควบคุมอารมณ์ตนเองได้น้อยเกินไป  การที่เราจะสอนเด็กนั้นเราจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของเราให้มากกว่าที่เป็นอยู่
แบบประเมินตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1
คำชี้แจง  1. แบบประเมินนี้ใช้ในสำหรับนักศึกษาประเมินความพร้อมของตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพ  ครูในสถานศึกษา  1 แบ่งออกเป็นสองตอน  ตอนที่ ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
                   2. ให้นักศึกษาทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามสภาพปัจจุบันของนักศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้
                                หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมากที่สุด
                                หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมาก
หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับปานกลาง
หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อย
หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่  1  ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
รายการ
5
4
3
2
1
1. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู
/
2. ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกรอบภาระงานของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

/3. บุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

/4. ความเข้าใจขอบข่ายในหน้าที่ครู
/
5. ความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
/
6. ความรับผิดชอบและวินัยต่อตนเองและงานในหน้าที่

/7. ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวางแผน/     จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
/
8. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
/
9. ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งเสริมความเป็นครู เช่น จัดป้ายนิเทศ  โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
/
10. ความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน

/ระดับมากที่สุด (5)  จำนวน   6   ข้อ  เท่ากับ   30   คะแนน
ระดับมาก (4)          จำนวน    ข้อ  เท่ากับ  16  คะแนน
ระดับปานกลาง (3) จำนวน   -  ข้อ  เท่ากับ  -  คะแนน
ระดับน้อย (2)          จำนวน  ข้อ  เท่ากับ    -  คะแนน
                                         ระดับน้อยที่สุด (1) จำนวน    -  ข้อ  เท่ากับ   -  คะแนน
                                                                                                รวม   46    คะแนน
                                                                                                เฉลี่ย  4.6   คะแนน

ตอนที่ ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ความคาดหวังต่อโรงเรียน   (ผู้ปริหาร/ครูพี่เลี้ยง/ชุมชน)
ประสบการณ์ในการเป็นครูฝึกสอนที่มีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ  ในเรื่องเทคนิคการสอน  การคุมชั้นเรียน  และการรับผิดชอบงานในด้านอื่นๆจากผู้บริหารและชุมชน
ความคาดหวังต่ออาจารย์นิเทศก์   (วิชาเอก/วิชาชีพครู)
เราสามารถรู้ข้อบกพร่องและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและทำให้เรารู้จักวางแผนการทำงานให้ดีขึ้น
ความคาดหวังต่อนักเรียน  
                ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ความคาดหวังต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษา
                ความคาดหวังต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษา  คือ  การทำงานในด้านต่างๆของโรงเรียนโดยข้าพเจ้าจะสั่งสมความรู้ที่ได้จากครูพี่เลี้ยง  รวมถึงคณะครูในโรงเรียน  อาจารย์นิเทศก์  ผู้อำนวยการ  และนักเรียน  มาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

งานชิ้นที่  1ประวัติส่วนตัว
นางสาวสุนันทา  ศรีทอง 
รหัสนักศึกษา  5111103006             หลักสูตรคณิตศาสตร์          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภูมิลำเนา  141  ม.ต.สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250
ประวัติการศึกษา
                ระดับอนุบาล                        จบจากโรงเรียนวัดสวนขัน
                ระดับประถมศึกษา             จบจากโรงเรียนวัดสวนขัน
                ระดับมัธยมศึกษา                จบจากโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
                ระดับอุดมศึกษา                   กำลังศึกษาอยู่หลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บุคลิกภาพ
ลักษณะทั่วไป       รูปร่างค่อนข้างผอม  ผมหยักศก  ผิวสีแทน  เป็นคนร่าเริงแต่บางครั้งก็เป็นคนอารมณ์ร้อนบ้าง  เป็นคนพูดมาก  ชอบเข้าสังคม
คุณลักษณะความเป็นครู   สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้  มีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น
ความสามารถพิเศษ    การแสดงนาฎศิลป์
สิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเอง     ด้านอารมณ์  เพราะบางครั้งเรานั้นควบคุมอารมณ์ตนเองได้น้อยเกินไป  ความรอบคออบในการวางแผนการทำงาน

แบบประเมินตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1
คำชี้แจง  1. แบบประเมินนี้ใช้ในสำหรับนักศึกษาประเมินความพร้อมของตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพ  ครูในสถานศึกษา  1 แบ่งออกเป็นสองตอน  ตอนที่ ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
                   2. ให้นักศึกษาทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามสภาพปัจจุบันของนักศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้
                                หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมากที่สุด
                                หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมาก
หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับปานกลาง
หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อย
หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่  1  ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
รายการ
5
4
3
2
1
1. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู

/2. ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกรอบภาระงานของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


/


3. บุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

/4. ความเข้าใจขอบข่ายในหน้าที่ครู

/5. ความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
/
6. ความรับผิดชอบและวินัยต่อตนเองและงานในหน้าที่
/
7. ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวางแผน/     จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

/8. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

/9. ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งเสริมความเป็นครู เช่น จัดป้ายนิเทศ  โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

/10. ความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน


/ระดับมากที่สุด (5)  จำนวน   2   ข้อ  เท่ากับ   10   คะแนน
ระดับมาก (4)          จำนวน    ข้อ  เท่ากับ  24  คะแนน
            ระดับปานกลาง (3) จำนวน   2  ข้อ  เท่ากับ  6  คะแนน
               ระดับน้อย (2)          จำนวน  ข้อ  เท่ากับ    -  คะแนน
                                                              ระดับน้อยที่สุด (1) จำนวน    -  ข้อ  เท่ากับ   -  คะแนน
                                                                                                 รวม   40    คะแนน
                                                                                                เฉลี่ย  4.0   คะแนน

ตอนที่ ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ความคาดหวังต่อโรงเรียน   (ผู้ปริหาร/ครูพี่เลี้ยง/ชุมชน)
ความคาดหวังต่อโรงเรียน  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูไปใช้ในการศึกษาต่อ
ความคาดหวังต่ออาจารย์นิเทศก์   (วิชาเอก/วิชาชีพครู)
ความคาดหวังต่ออาจารย์นิเทศก์  ให้คำปรึกษาในภาระงานทั้ง 7 ชิ้น  และให้ความรู้ด้านวิชาชีพความเป็นครู
ความคาดหวังต่อนักเรียน  
                ความคาดหวังต่อนักเรียน  คือ  นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาพอที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความคาดหวังต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษา
                ความคาดหวังต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษา  คือ  สามารถพัฒนาความรู้ของตนเองได้นำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น