งานชิ้นที่ 7


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
14 / พ.ค. /55
-ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. และ  ม. 4
-นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนชั้น  ม. และ  ม.  4
ปัญหา : นักเรียนส่วนใหญ่จะพูดคุยในขณะที่อบรม
แก้ไข : ให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายและสามารถทำกิจกรรมต่อไปได้

15 / พ.ค. /55
-พบผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
-ได้รับมอบหมายงานจากผู้อำนวยการโรงเรียน


16 / พ.ค. /55
-นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาสาระเพิ่ม
-ประชุมร่วมกับคณะครูของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
-นักเรียนได้เลือกวิชาสาระเพิ่มตามที่ตนเองถนัด
ปัญหา : นักเรียนบางส่วนจะไม่เข้าใจขั้นตอนการเลือกสาระเพิ่ม
แก้ไข : อธิบายและทำที่ละขั้นตอนเพื่อให้เด็กเข้าใจ

17 / พ.ค. /55
-เข้าพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4
-ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคล
ปัญหา : นักเรียนเข้าชั้นเรียนไม่ครบ
แก้ไข : ตั้งกติกากับนักเรียนในการเข้าชั้นเรียน

18 / พ.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2 และ ม. 3/7 
-เช็คหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 – ม. 6
-ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.2/5
-ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคล
- ขั้นตอนการพบผู้ปกครองของนักเรียน
ปัญหา : ขั้นตอนการพบผู้ปกครอง  และรายละเอียดต่างๆ
แก้ไข : สอบถามจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
21 / พ.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7  เรื่องลักษณะของปริซึม  และลักษณะของทรงกระบอก
-ช่วยงานฝ่ายการเงิน
-นักเรียนทำใบกิจกรรมที่  1.1  ได้บางข้อ
-นักเรียนพูดคุยในขณะที่สอน
ปัญหา : นักเรียนพูดคุยในขณะที่สอน
แก้ไข : ให้ตอบคำถามในเรื่องที่สอน  ทำให้เด็กกระตือรือร้นมากขึ้น

22 / พ.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม.3/2  และ  ม. 3/4 เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ
-นักเรียนทำใบกิจกรรมที่  1.1   ได้
-นักเรียนสามารถตอบคำถามจากแบบฝึกหัดได้
ปัญหา : นักเรียนพูดคุยในขณะที่สอน
แก้ไข : ให้ตอบคำถามในเรื่องที่สอน  ทำให้เด็กกระตือรือร้นมากขึ้น

23 / พ.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้นม. 3/2   ม. 3/4  ม. 3/7  เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ
-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้
ปัญหา : นักเรียนพูดคุยกัน
แก้ไข : ทำโทษนักเรียนโดยการตอบคำถาม

24 / พ.ค. /55
-รับนักเรียนในตอนเช้า
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ
-มีนักเรียนบางส่วนแต่งตัวไม่เรียบร้อย
-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับคาบที่แล้ว
ปัญหา : นักเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อย
แก้ไข : ตักเตือนนักเรียนที่แต่งกายไม่เรียบร้อย


25 / พ.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม.3/7  เรื่องรูปเรขาคณิตเรขาคณิตสามมิติ
-ตรวจงานนักเรียน
-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้
-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้
ปัญหา : นักเรียนพูดคุยกันในห้องเรียน
แก้ไข : ให้ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
28 / พ.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7  เรื่องปริมาตรของปริซึม
-ตรวจงานนักเรียน
-นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียน
-นักเรียนทำงานครบเรียบร้อย
ปัญหา : นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจการหาปริมาตรของปริซึม
แก้ไข : ให้ทำแบบฝึกหัด

29 / พ.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  และ  ม. 3/7  เรื่องปริมาตรของปริซึม
-เขียนใบเสร็จรับเงินให้กับฝ่ายการเงิน

-นักเรียนสามารถหาปริมาตรของปริซึมได้

30 / พ.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม.3/2  3/4  และ  3/7  เรื่องปริมาตรของปริซึม
-นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำแบบฝึกหัดได้


31 / พ.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  เรื่องโจทย์ปัญหาของปริซึม
-ตรวจงานนักเรียน
-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้
ปัญหา : นักเรียนเขียนอ่านยากทำให้ตรวจยาก
แก้ไข : เตือนนักเรียนในเรื่องการเขียน

1 / มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ  ม. 3/7  เรื่องโจทย์ปัญหาปริมาตรของปริซึม
-ตรวจงานนักเรียน
-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้
ปัญหา : นักเรียนเขียนอ่านยากทำให้ตรวจยาก
แก้ไข : เตือนนักเรียนในเรื่องการเขียน

5/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม.3/2  และ ม. 3/4  เรื่องปริมาตรของทรงกระบอก
-นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถตอบคำถามได้
ปัญหา : นักเรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหา
แก้ไข : ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
6/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม.3/2  และ  ม. 3/4 เรื่องโจทย์ปัญหา
-สอนนักเรียนชั้น ม.3/7 เรื่องปริมาตรของทรงกระบอก
นักเรียนสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกได้

8/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2 และ  ม. 3/7  เรื่อง  ปริมาตรของทรงกระบอก
-นักเรียนสามารถตอบคำถามและทำแบบฝึกหัดได้
ปัญหา : นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนไม่ครบ
แก้ไข : ตักเตือนนักเรียนและจะเช็คในคาบต่อไป

11/ มิ.ย. /55
-ทดสอบนักเรียนชั้น ม. 3/7  เรื่อง  ปริมาตรของปริซึม
-นักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบ


12/ มิ.ย. /55
-ทดสอบนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ  ม. 3/4  เรื่อง  ปริมาตรของปริซึม
-นักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบ


13/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  ม. 3/4  ม. 3/7  เรื่อง  ปริมาตรของพีระมิด
-นักเรียนบางส่วนไม่ตั้งใจเรียน  พูดคุยกัน  เมื่อสอบถามถึงเนื้อหาก็ไม่สามารถตอบคำถามได้

ปัญหา : นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน
แก้ไข : ตักเตือนและให้นักเรียนออกมาทำโจทย์หน้าห้องเรียน
14/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/4  เรื่องปริมาตรของพีระมิด
-นักเรียนที่ไม่เข้าใจจะคอยซักถามและพยายามทำจนถูกต้อง


15/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/2  และ ม.  3/7 เรื่อง  ปริมาตรของพีระมิด
-นักเรียนยังคงสับสนในเนื้อหา
ปัญหา : นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา
แก้ไข : ให้ทำแบบฝึกหัดวัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
18/ มิ.ย. /55
-ทบทวนเรื่องปริมาตรของทรงกระบอกให้นักเรียนชั้น ม. 3/7
-นักเรียนยังคงสับสนเกี่ยวกับ  เส้นผ่านศูนย์กลางและรัศมี
ปัญหา : นักเรียนยังคงพูดคุยในขณะที่สอน
แก้ไข : ให้ทำแบบฝึกหัด

19/ มิ.ย. /55
-ทดสอบนักเรียนชั้น ม. 3/2  ม. 3/4  และ ม. 3/7  เรื่อง ลักษณะและปริมาตรของทรงกระบอก
-นักเรียนจะตั้งใจทำข้อสอบ  และเสร็จตามเวลาที่กำหนด


20/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/4  เรื่องปริมาตรของพีระมิด
-นักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องการหาปริมาตรของพีระมิด


21/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  เรื่อง โจทย์ปัญหาของพีระมิด
-นักเรียนบางส่วนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาได้


22/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม. 3/7 เรื่องโจทย์ปัญหาปริมาตรของพีระมิด
-ตรวจแบบฝึกหัด

-นักเรียนตั้งใจเรียน

25/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/7 เรื่อง ปริมาตรของกรวย
-นักเรียนตั้งใจเรียนและทำแบบฝึกหัดได้


26/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/4 เรื่อง ปริมาตรของกรวย
-ตรวจข้อสอบวัดความรู้ครั้งที่  1  ชั้น ม. 3

-ขั้นตอนการตรวจข้อสอบ
-ความถูกต้องของการตรวจข้อสอบ


วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
27/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/1 เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
-อาจารย์มานิเทศ  และอธิบายลักษณะของงานทั่วๆไป

-นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้

28/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  เรื่องปริมาตรของกรวย
-วางแผนจัดบอร์ดประจำวิชาคณิตศาสตร์

-นักเรียนทำแบบฝึกหัด

29/ มิ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2 และ ม. 3/4  เรื่องปริมาตรของกรวย2/ ก.ค. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/7 เรื่อง ปริมาตรของทรงกลม
-จัดบอร์ดในหัวข้อพื้นที่ผิดและปริมาตร
-เด็กสนใจในการจัดบอร์ด  เรื่อง  พื้นที่ผิดและปริมาตร
ปัญหา : เด็กบางส่วนไม่ตั้งใจเรียน
แก้ไข : ให้นักเรียนนั่งด้านหน้า  และทำแบบฝึกหัด

3/ ก.ค. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/2 และ ม. 3/4 เรื่อง ปริมาตรของทรงกลม
-วิเคราะห์ข้อมูลการสอบของนักเรียนครั้งที่ 1

-วิเคราะห์ข้อมูลการสอบของนักเรียน

4/ ก.ค. /55
-ซ้อมใหญ่การแข่งขันกีฬาสี
-นักเรียนรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคน
ปัญหา : นักเรียนบางส่วนไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
แก้ไข : เรียกนักเรียนที่ไม่มีงานทำ  ให้มารับผิดชอบการทำงานวัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
5-6/ ก.ค. /55
-แข่งขันกีฬาสี
-แข่งกีฬาสี


9/ ก.ค. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/7 เรื่อง พื้นที่ผิวของปริมาตร
-นักเรียนไม่เข้าใจหลักในการหาพื้นที่ผิวของปริซึม
-นักเรียนไม่สามารถตอบคำถามได้

ปัญหา : นักเรียนไม่เข้าใจ
แก้ไข : ให้ทำแบบฝึกหัด  และอธิบายหลักการหาพื้นที่ผิว
10/ ก.ค. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/2 และ  ม. 3/4  เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม11/ ก.ค. /55
-อบรมเชิงปฏิบัติการครู12/ ก.ค. /55
-สอนนักเรียน ม. 3/4  เรื่อง พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้


13/ ก.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2 และ ม. 3/7 เรื่องพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

-นักเรียนสามารถตอบคำถามและทำแบบฝึกหัดได้


16-19/ ก.ค. /55
-สอบกลางภาค
-สอบกลางภาค
ปัญหา : ขั้นตอนการรับข้อสอบ
แก้ไข : สอบถามครูพี่เลี้ยง

20/ ก.ค. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2 และ 3/7 เรื่องกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้


วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
23/ ก.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/7 เรื่อง กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้
-นักเรียนให้ความสนใจในการเรียน


24/ ก.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2 และ ม. 3/4  เรื่องกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น25/ ก.ค. /55                                                             
-นักเรียนชั้น ม. 3 เข้าพัฒนาบุคลิกภาพ26/ ก.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/4 เรื่อง กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

-นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจ
ปัญหา : นักเรียนพูดคุยในขณะที่สอน
แก้ไข : ให้นักเรียนแยกกันนั่ง
27/ ก.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/2 และ ม. 3/7  เรื่อง กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

-นักเรียนมีความตั้งใจ

30/ ก.ค. /55                                                              
-สอนนักเรียน ม. 3/7 แบบฝึกหัด 2.1

-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้

31/ ก.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/2 ม. 3/4  และ ม. 3/5 เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงเส้น
-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้  และตอบคำถามได้ถูกต้องวัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
1/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/2 ม. 3/4  และ ม. 3/7  เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
-นักเรียนตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม


6/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/7 เรื่องกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
-จัดบอร์ดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

-นักเรียนไม่สามารถตอบคำถามได้
ปัญหา : นักเรียนพูดคุยในขณะที่สอน
แก้ไข : ว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน

7/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/2 และ ม. 3/4  เรื่องกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
-จัดบอร์ดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

8/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/2  ม. 3/4   และ ม. 3/7  เรื่องกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
-ตรวจแบบฝึกหัด

-นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

9/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/4  เรื่องกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-นักเรียนสามารถหาค่า y จากการคำนวณได้
ปัญหา : นักเรียนพูดคุยในขณะที่สอน
แก้ไข : ว่ากล่าวตักเตือน

10/ ส.ค. /55                                                             
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมดีมาก

14/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/4  และ ม. 3/2 เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม


วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
15/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/2 ม. 3/4  และ ม. 3/7  เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
- ตรวจแบบฝึกหัด

-นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม


16/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/4 เรื่องกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัด

17/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียน ม. 3/2  และ ม. 3/7 เรื่องกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัด

20/ ส.ค. /55                                                             
-ทดสอบนักเรียน ม. 3/7 เรื่อง กราฟ
-ตรวจข้อสอบนักเรียน ม. 3/7

-นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบ

21/ ส.ค. /55                                                             
-ทดสอบนักเรียนชั้น ม. 3/2 และ ม. 3/4  เรื่อง กราฟ
-ตรวจข้อสอบนักเรียน ม. 3/2  และ ม. 3/4

-นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบ

22/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  ม. 3/4  และ ม. 3/7  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
-ให้นักเรียนสอบแก้ตัวเรื่องกราฟ

-นักเรียนจะคอยถามเมื่อไม่เข้าใจและสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง
ปัญหา : นักเรียนไม่ขึ้นมาสอบตามที่นัดไว้
แก้ไข : นัดสอบในคาบที่นักเรียนว่าง
23/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

-นักเรียนยังไม่เข้าใจในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร


วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
24/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม. 3/7  เรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

-นักเรียนไม่เข้าใจในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร


27/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/7  เรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ
-ตรวจสมุดกราฟ

-นักเรียนมีความเข้าใจในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรมากขึ้น
ปัญหา : สมุดกราฟไม่เรียบร้อย
แก้ไข : ให้กลับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่
29/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม. 3/4  เรื่อง  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ
-ตรวจสมุดกราฟ

-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องมากขึ้น

30/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ
-ทำแบบทดสอบ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น

-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

31/ ส.ค. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม. 3/7

-นักเรียนทำแบบฝึกหัดถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

3/ ก.ย. /55                                                             
-ทดสอบนักเรียนชั้น ม. 3/7 เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบ

4/ ก.ย. /55                                                             
-ทดสอบนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม. 3/4  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบ


วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
5-7/ ก.ย. /55                                                             
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันมัธยมศึกษา

-นักเรียนมีความตื่นเต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีความสนใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี


10/ ก.ย. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/7  เรื่อง  ความคล้ายและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

11/ ก.ย. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม. 3/4  เรื่อง  ความคล้ายและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

12/ ก.ย. /55                                                              
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  เรื่อง  สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  และเฉลยแบบฝึกหัดที่  4.2

-นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้

13/ ก.ย. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  เรื่อง  สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3/1 แทนคุณครูสุวดี  เรื่อง  เรขาคณิตที่คล้ายกัน

-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้

14/ ก.ย. /55                                                             
-สอบนักเรียนแก้ตัวชั้น ม. 3/2 และสอนเรื่อง  สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  เรื่อง  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
17/ ก.ย. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/7  เรื่อง  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม


18/ ก.ย. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม. 3/4  เรื่อง  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

-นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด  4.2  ก  ได้

19/ ก.ย. /55                                                             
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  ม. 3/4   ม. 3/7  เรื่อง  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

-นักเรียนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

20/ ก.ย. /55                                                             
-ทบทวนให้นักเรียนชั้น ม. 3/4

-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้


21/ ก.ย. /55                                                             
-ทบทวนให้นักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม. 3/7

-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้


24-27/ ก.ย. /55                                                             
-นักเรียนสอบปลายภาคของภาคเรียนที่  1
-นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
1 / พ.ย. /55
-ให้นักเรียน ม. 2/3  ลงทะเบียนเรียน
-ให้นักเรียน ม. 1 – ม. 3 ลงทะเบียนเลือกสาระเพิ่ม
-นักเรียนได้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจ
ปัญหา : นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการเลือกสาระเพิ่ม
แก้ไข : สอบถามจากอาจารย์ผู้รู้

2 / พ.ย. /55
-เขียนรายชื่อนักเรียนลงใน ปพ. 5

-เขียนรายชื่อนักเรียนลงใน ปพ. 5 เสร็จทุกห้อง


5 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  ม. 3/4  และ ม. 3/7  เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

-นักเรียนมีความสนใจและตอบคำถามได้
ปัญหา : นักเรียนบางส่วนพูดคุยกันในห้องเรียน
แก้ไข : ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

6 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และ ม. 3/4  เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

-นักเรียนมีความสนใจและตอบคำถามได้

7 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2 เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/7 เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-ตรวจใบกิจกรรมที่  1
-นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจลักษณะการเขียนกราฟแสดงคำตอบ
-นักเรียนบางส่วนเขียนอ่านยาก


วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
8 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  และ ม. 3/7  เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

-นักเรียนยังไม่เข้าใจการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ปัญหา : นักเรียนพูดคุยในขณะที่สอน  และไม่มีอุปกรณ์ในการเรียน
แก้ไข : ให้นักเรียนทำงานเพิ่มเป็นสองเท่า

9 / พ.ย. /55
-ตรวจใบงานที่  และใบงานที่  2

-นักเรียนเขียนอ่านยากและทำผิดบ้างบางข้อ


12 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  ม.3/4 และ ม. 3/7  เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-ตรวจใบงานที่  2

-นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจ

13 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2 และ ม. 3/4  เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-ตรวจใบงานที่  3
-ดำเนินการส่งเสริมวิชาการ

-นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

14 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และ ม. 3/7  เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-ตรวจใบงานที่  และ  5

-นักเรียนตั้งใจทำใบงานและส่งทันในคาบ
บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
20/พ.ย./55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-นักเรียน ม. 3/2  ยังไม่เข้าใจถึงการแก้โจทย์ปัญหา
-นักเรียน ม. 3/4 เข้าใจการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

21/พ.ย./55
สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  และนักเรียนชั้น  ม. 3/4 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา


นักเรียนบางส่วนไม่เข้าใจการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา


ปัญหา   นักเรียนไม่เข้าใจการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
แก้ไข   ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ให้หลากหลายมากขึ้น
22/พ.ย./55
สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  และนักเรียนชั้น  ม. 3/7  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา

นักเรียนบางส่วนไม่เข้าใจหลักการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา


23/พ.ย./55
-ตรวจแบบฝึกหัด
-แยกข้อสอบโอเน็ตเป็นรายวิชา
-ถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
การตรวจแบบฝึกหัดพบว่านักเรียนยังคงไม่เข้าใจการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

26/พ.ย./55
-ทบทวนเนื้อหาเรื่องอสมการและสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา ม. 3/4  และ  ม. 3/7
-ทดสอบเรื่องอสมการ ชั้น  ม. 3/2
-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้
-นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบ
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
27/พ.ย./55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  เรื่องข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
-ทดสอบนักเรียนชั้น ม. 3/4       เรื่องอสมการ
-ตรวจแบบทดสอบของนักเรียน  ชั้น ม. 3/4       

-นักเรียนสามารถตอบคำถามได้
-นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบ

28/พ.ย./55
-ทดสอบนักเรียนชั้น ม. 3/7       เรื่องอสมการ
-สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2  เรื่องข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
-นักเรียนชั้น ม. 3/7  ตั้งใจทำข้อสอบ
-นักเรียนมีความเข้าใจและตั้งใจเรียน29/พ.ย./55
สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  และนักเรียนชั้น  ม. 3/7  เรื่องข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
นักเรียนมีความเข้าใจและตั้งใจเรียน


3/ธ.ค./55
สอนนักเรียนชั้น ม. 3/4  นักเรียนชั้น  ม. 3/7 และนักเรียนชั้น ม. 3/2  เรื่องการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
นักเรียนมีความเข้าใจและตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย


4/ธ.ค./55
-เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
-สอนนักเรียน ชั้น  ม. 3/4  เรื่องการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
-นักเรียนตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
5/ธ.ค./55
โรงเรียนหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ6/ธ.ค./55
-ทดสอบนักเรียนชั้น ม. 3/4  และ   ม. 3/7  เรื่องเรื่องการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
-นักเรียนมีความเข้าใจและตั้งใจเรียน7/ธ.ค.55
-ตรวจใบงานของนักเรียน
-ดำเนินโครงการเพศศึกษา
นักเรียนส่วนใหญ่ทำใบกิจกรรมได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น