วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่  3
                วันที่  12  พฤศจิกายน  2555  ยืนเวรรับนักเรียนที่หน้าประตูตอนเช้า  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  เข้าพบนักเรียนตามตารางสอน
                วันที่  13  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด  ให้นักเรียนสอบท่องสูตรคูณ
                วันที่  14  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ  ศึกษาแบบฟอร์มการเขียนโครงการจากครูพี่เลี้ยง
                วันที่  15  พฤศจิกายน  2555  ยืนเวรรับนักเรียนตอนเช้า  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดบอร์ด  เข้าอบรมการติดตั้งและการใช้โปรแกรมSDQ
วันที่  16  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  สอนซ่อมเสริมนักเรียนและทบทวนเนื้อหาก่อนสอบย่อย  ออกข้อสอบย่อยเรื่องการบวกและการลบทศนิยม  คีย์ข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษาลงในโปรแกรมSDQ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1 - 2


สัปดาห์ที่  1
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  ให้นักเรียนเลือกวิชาสาระเพิ่มที่หอประชุมควนกรด  และให้นักเรียนที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน  ควบคุมนักเรียนที่ปรึกษาทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  พบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  แจกหนังสือหนังเรียน

สัปดาห์ที่  2
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เขียนรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ลงในสมุด  ปพ. ศึกษาภาระงานทั้ง  ชิ้นอย่างละเอียด  ทำแผนการปฏิบัติงาน  ยืนเวรรับนักเรียนที่หน้าประตูตอนเช้า
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เขียนข้อมูลส่วนตัวลงในคู่มือการปฏิบัติงาน  พบนักเรียนที่ปรึกษา  เขียนประวัติโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  และแผนผังโรงเรียน 
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดบอร์ดหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เข้าสอนแทนคุณครูพี่เลี้ยง  เตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดบอร์ด  ปรึกษาคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องโครงการส่งเสริมวิชาการ  ทำแบบประเมินตนเองก่อนการปฏิบัติงาน

ตารางสอน

        เวลา
วัน
08.30 –
09.20
09.20 –
10.10
10.20 –
11.10
11.10 –
12.00
12.00 –
13.00
13.00 –
13.50
13.50 –
14.40
14.40 –
13.30

จันทร์
23102
3/7
325

23102
3/4
323
23102
3/2
323

อังคาร
23102
3/2
323

23102
3/4
323


พุธ


23102
3/7
325


23102
3/2
323


ลูกเสือ

พฤหัสบดี


23102
3/4
323


23102
3/7
325ศุกร์


ชุมนุม