วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  10
ในสัปดาห์นี้ได้มีการปฏิบัติงานดังนี้
1.             สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
2.             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยู่ในขั้นของการดูแล  ใส่ปุ๋ย  และกำจัดวัชพืช
3.             จัดทำวิจัยหน้าเดียว เรื่อง
4.             บันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนในแต่วัน
5.             ด้านงานอื่นๆ  เป็นคณะกรรมการคุมสอบในวันที่  16 – 19  กรกฎาคม  2555  ตรวจข้อสอบกลางภาค 
ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  9
ในสัปดาห์นี้ได้มีการปฏิบัติงานดังนี้
1.             สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
2.             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยู่ในขั้นของการดูแล
3.             สรุปโครงการส่งเสริมวิชาการ ค่าย GSP  เป็นรูปเล่มส่งผู้อำนวยการโรงเรียน
4.             จัดทำวิจัยหน้าเดียว เรื่อง
5.             บันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนในแต่วัน
6.             ด้านงานอื่นๆ  พิมพ์ข้อสอบวัดผลกลางภาค  สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  เข้าอบรมการเขียนแผนของโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8
ในสัปดาห์นี้ได้มีการปฏิบัติงานดังนี้
1.             สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
2.             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยู่ในขั้นของการดูแล
3.             สรุปโครงการส่งเสริมวิชาการ ค่าย GSP
4.             จัดทำวิจัยหน้าเดียว 1 เรื่อง
5.             บันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนในแต่วัน
6.             ด้านงานอื่นๆ วิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้ครั้งที่ 1  ซ้อมใหญ่การแข่งขันกีฬาสี  แข่งขันกีฬาสีภายใน และจัดทำป้ายนิเทศสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7
ในสัปดาห์นี้ได้มีการปฏิบัติงานดังนี้
1.             สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนและสอบไม่ผ่าน 
2.             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยู่ในขั้นของการดูแล
3.             ดำเนินการโครงการส่งเสริมวิชาการ ค่าย GSP
4.             จัดทำวิจัยหน้าเดียว 1 เรื่อง
5.             บันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนในแต่วัน
6.             ด้านงานอื่นๆ ตรวจข้อสอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 เดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6
ในสัปดาห์นี้ได้มีการปฏิบัติงานดังนี้
1.             สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนและสอบไม่ผ่าน 
2.             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยู่ในขั้นของการดูแล
3.             เขียนโครงการส่งเสริมวิชาการ ค่าย GSP
4.             จัดทำวิจัยหน้าเดียว 1 เรื่อง
5.             บันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนในแต่วัน
6.             ด้านงานอื่นๆ คุมสอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ระดับ ม.ปลาย  เข้าคณะสีเขียวเตรียมความพร้อม