วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  15
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้ามีการตักบาตร  กิจกรรม  ณ  หอประชุมควนกรด  มีการทอดกฐิน  มอบรางวัลแด่คณะครูอาจารย์  ส่วนในช่วงค่ำมีการแสดงของนักเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เคียงทั้ง  มีประกวดร้องเพลงของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  หลังจากนั้นก็มีรำวงย้อนยุค  และมีการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ปัญหาและอุปสรรค  :  การดำเนินกิจกรรมต่างไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน 
สิ่งที่ได้รับ  การทำงานในแต่ละหน้าที่ล้วนมีความสำคัญแตกต่างกันไป

เข้าค่ายลูกเสืองานวันสถาปนาโรงเรียน
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  14
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการสอบถามข้อมูลในกลุ่มที่สนใจ   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  เตรียมงานสถาปนาโรงเรียน  จัดทำพุ่มกฐินร่วมกับนักเรียนที่ปรึกษา
ปัญหาและอุปสรรค  :  การจัดทำพุ่มกฐิน  เนื่องจากไม่เคยลงมือทำมาก่อน
สิ่งที่ได้รับ  :  การเตรียมตัวในงานสถาปนาโรงเรียน  การจัดทำพุ่มกฐิน

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

การผลิตสื่อ


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  13
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  เตรียมเนื้อหาสำหรับการทำวิจัย   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  เตรียมออกข้อสอบรายจุดประสงค์
ปัญหาและอุปสรรค  :  การหาเนื้อหาสำหรับการทำวิจัย
สิ่งที่ได้รับ  :  ความอดทนต่อการทำงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  12
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  ผลิตสื่อการสอน
 ปัญหาและอุปสรรค  :  นักเรียนที่ทำโครงงานจะไม่เข้าใจรูปแบบของการนำเสนอผลงาน
สิ่งที่ได้รับ  :  การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเมื่อนำไปใช้ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  11
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  ตรวจความสมบูรณ์ของข้อสอบกลางภาคก่อนนำไปส่งที่ฝ่ายวัดผล  เป็นกรรมการคุมสอบกลางภาค
ปัญหาและอุปสรรค  :  นักเรียนที่ทำโครงงานยังไม่เข้าใจงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
สิ่งที่ได้รับ  :  การเป็นกรรมการคุมสอบที่ดีและถูกต้องตามหลักของการคุมสอบ  การตรวจสอบการเก็บกระดาษคำตอบก่อนส่งฝ่าวัดผล

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

การอบรมการทำโครงงานกิจกรรมวันวชิราวุธกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


กิจกรรมวันคริตมาส


การจัดป้ายนิเทศ


กิจกรรมวันปีใหม่งานทอดกฐิน ณ วัดไทรห้อง


งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต


การทำโครงงานของนกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


โครงการคลีนิกคณิตศาสตร์


กิจกรรมการเรียนการสอนและการสังเกตการสอน


การปฏิบัติงาน


การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  10
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ : ทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้น ม. 3/2 , ม. 3/4 และ  ม. 3/7 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ เป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดเรียงข้อสอบกลางภาค  ดำเนินการในตัวโครงการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค : การคุมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ผลที่ได้รับนักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบและโครงการวิชาการที่จัดทำขึ้นช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงาน


การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  8
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ : ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเพศศึกษา  จัดทำป้ายนิเทศหน่วยการเรียนรู้  นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วางแผนการจัดกิจกรรมในวันปีใหม่กับนักเรียนที่ได้มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา
ปัญหาและอุปสรรค : นักเรียนรู้สึกไม่มั่นใจการแข่งขัน  เนื่องจากไม่รู้แนวข้อสอบที่ใช้สอบในครั้งนี้จึงทำให้นักเรียนรู้สึกกังวลบ้าง
ผลที่ได้รับ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่  9
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ : เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริตมาส ณ หอประชุมควนกรด  ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และเข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกับนักเรียนที่ปรึกษา
ปัญหาและอุปสรรค : เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมวันคริตมาสไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  จึงทำให้นักเรียนสับสนกับกำหนดการดังกล่าว
ผลที่ได้รับ การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เรารู้จักขั้นตอนของการดำเนินงานต่างๆมากขึ้น