วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 12

การปฏิบัติงาน
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
- การดำเนินการโครงการค่ายคณิตศาสตร์
- การจัดการเรียนการสอน
ปัญหา
- การดำเนินโครงการค่ายคณิตศาสตร์
การแก้ไข
- ปรึกษาจากอาจารย์พี่เลี้ยง