งานชิ้นที่ 6


การจัดป้ายนิเทศกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร
ขั้นตอน
1.             วางแผนการจัดป้ายนิเทศและกำหนดเรื่องที่จะจัด
2.             ค้นหารูปทรงต่างๆจากอินเตอร์เน็ต
3.             จัดรูปแบบของป้ายนิเทศ
4.             ลงมือจัดป้ายนิเทศตามเนื้อหาที่วางไว้
ความคิดเห็น  : การจัดป้ายนิเทศในครั้งนี้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  เพราะในการจัดป้ายนิเทศจะมีรูปภาพประกอบ  ซึ่งสื่อที่เป็นรูปภาพจะช่วยให้นักเรียนจดจำได้ดีมากขึ้น
 ข้อเสนอแนะ การจัดรูปแบบของป้ายนิเทศมีความเหมาะสม  แต่สีสันที่ใช้กับรูปยังไม่โดดเด่นมากพอ                                              

  

ภาพการจัดป้ายนิเทศ

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555


การจัดป้ายนิเทศในวันพ่อแห่งชาติ
ขั้นตอน
1.             วางแผนการจัดป้ายนิเทศ
2.             เตรียมอุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
3.             จัดรูปแบบของป้ายนิเทศ
4.             ลงมือจัดป้ายนิเทศตามเนื้อหาที่วางไว้
ความคิดเห็น  :
การจัดป้ายนิเทศในครั้งนี้ เป็นการศึกษาพระราชกรณียกิจและประวัติการครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ซึ่งเมื่อนักเรียนมาศึกษาป้ายนิเทศจะทำให้นักเรียนมีความรู้ในการเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ ควรจัดป้ายนิเทศทุกครั้งที่มีวันสำคัญ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในวันสำคัญนั้นๆ


ภาพการจัดป้ายนิเทศ
การคุมสอบกลางภาคข้อเสนอแนะ :  การคุมสอบนักเรียนแต่ละครั้งทำให้เราทราบกติกาของการคุมสอบมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นประสบการณ์อันดียิ่งที่จะนำไปใช้ต่อไป

การผลิตสื่อการสอน
ขั้นตอน
1.             วางแผนในการผลิตสื่อการสอน
2.             เตรียมอุปกรณ์ในการผลิตสื่อเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3.             ลงมือผลิตสื่อการสอน
4.             นำสื่อที่ผลิตไปใช้กับนักเรียน
ความคิดเห็น  :
                ในการผลิตสื่อการสอนจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น  เนื่องจากนักเรียนได้เห็นของจริงและสามารถมองเห็นในหลายแง่มุม  ซึ่งต่างจากการที่นักเรียนในนั่งเรียนในห้องแต่ไม่ได้สัมผัสกับของจริงทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  ปัจจุบันสื่อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียน
ข้อเสนอแนะ บทเรียนต่างๆถ้านำสื่อการสอนมาใช้จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น

ภาพการผลิตสื่อ
การนำสื่อไปใช้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น