วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  2
                เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  ทำความรู้จักกับนักเรียนในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล  ศึกษางานฝ่ายวิชาการ  ได้รับแต่งตั้งจากฝ่ายกิจการนักเรียนให้อยู่เวรวันพฤหัสบดีทำหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า  เป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้น ม.  5/1  ร่วมกับอาจารย์ผ่องศรี  เป็นที่ปรึกษาชุมนุมเกมคณิตศาสตร์

บรรยากาศของโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  1

          ในสัปดาห์นี้   ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน  อาจารย์ในหลักสูตรคณิตศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น  ม.และ  ม.4    เข้าร่วมประชุมคณะครู  อาจารย์และบุคลากรภายในโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา


               เวลา
    วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
08:30 – 09:20
09:20 – 10:10
10:20 – 11:10
11:10 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:50
13:50 – 14:40
14:40 – 15:30
จันทร์

23101
3/7
325


อังคาร
23101
3/4
323

23101
3/2
323

พุธ

23101
3/4
323

23101
3/7
325

23101
3/2
323

ลูกเสือ /  เนตรนารี
พฤหัสบดี

23101
3/4
323


ศุกร์


23101
3/7
325
23101
3/2
323


ชุมนุม
ประชุมรวม