วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  12
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  ผลิตสื่อการสอน
 ปัญหาและอุปสรรค  :  นักเรียนที่ทำโครงงานจะไม่เข้าใจรูปแบบของการนำเสนอผลงาน
สิ่งที่ได้รับ  :  การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเมื่อนำไปใช้ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น