วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  13
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  เตรียมเนื้อหาสำหรับการทำวิจัย   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  เตรียมออกข้อสอบรายจุดประสงค์
ปัญหาและอุปสรรค  :  การหาเนื้อหาสำหรับการทำวิจัย
สิ่งที่ได้รับ  :  ความอดทนต่อการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น